เปิดยืนขอรับการส่งเสริม-สนับสนุน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมดิจิทัล

featured image

เศรษฐกิจ

เปิดยืนขอรับการส่งเสริม-สนับสนุน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมดิจิทัล

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของเรา จึงประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

จาก 6 มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของ depa รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ หลังเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย ผ่าน 8 มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน มากกว่า 140 โครงการ

สำหรับโครงการต่าง ๆ ล้วนสอดคล้องไปกับภารกิจของ depa และครอบคลุมตามแผนแม่บท การส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล ระยะที่ 2 ในทุกมิติ โดยคาดว่า การดำเนินงานของเราในรอบนี้จะช่วยให้เกิดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 แก่สินค้า/บริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการไทยมากกว่า 90 ราย พัฒนาความรู้และทักษะดิจิทัลคนไทย ไม่น้อยกว่า 900 คน พร้อมมอบทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่น้อง ๆ นักศึกษา 115 ทุน 

นอกจากนี้ depa จะร่วมมือกับพันธมิตรส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 950 ราย ขับเคลื่อนดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยในทุกระยะการเติบโต จำนวน 23 ราย ผลักดันเมืองอัจฉริยะพัฒนาบริการ Smart Solution ทั้ง 7 ด้าน เพื่อยกระดับเมืองน่าอยู่ทันสมัย จำนวน 4 เมือง และเกิดการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการบิน การออกใบอนุญาต และพัฒนาเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร จำนวน 5 แห่ง

เราประเมินว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลครั้งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท

สำหรับผู้สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนสามารถติดตามประกาศข้อเสนอโครงการฯ ในรอบที่ 2/2566 ได้ทางเว็บไซต์: http://www.depa.or.th/depafund, LINE OA: depaThailand และเพจเฟซบุ๊ก: depa Thailand โดย ดีป้า พร้อมทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ตามวิสัยทัศน์ We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better.

Read More

Post a Comment

Previous Post Next Post