Moldavu dál povede starostka, která před hlasováním dala vyškrtnout voliče

featured image

Starostka i zvolen mstostarosta David Leitermann (Spolu) budou funkce vykonvat jako neuvolnn, tedy bez nroku na pln plat. Nejprve mus pipravit rozpoet na leton rok, schvalovat ho budou v beznu.

Obec potebuje pracovat, nemohli jsme nic, byli jsme jen ednci, kte plat faktury, ale nemohli jsme dat o dotace. Jsem rda, e to skonilo a e i zasedn zastupitelstva probhlo v pomrn klidn atmosfe, uvedla Novkov.

Soud podle n potvrdil, e obec konala podle platnch zkon. Vili jsme, e to takto dopadne, dodala.

Starostka Novkov nechala ped loskm zijovm i letonm lednovm hlasovnm vykrtnout ze seznamu nkter volie. Pedseda volebn komise to poprv nerespektoval a nechal volit vechny. Pot, co soud nadil opakovat hlasovn, lid, kte nebyli na seznamu, u volit nemohli.

15. z 2022

V obci u hranic s Nmeckem pi zijovch volbch zvtzilo hnut SPD, kter po opakovanm hlasovn skonilo posledn a obdrelo jeden mandt.

V devtilennm zastupitelstvu m Oteven ke vem a Spolu po tech zastupitelch, dva m hnut Rozvoj Moldavy a Novho Msta.

Obecn ad vykrtl ze seznamu voli ped lednovm hlasovnm 38 lid, kte podle nj mli v krunohorsk obci jen formln bydlit, ale fakticky tam neili. Lid vykrtnut ze seznamu, kterm volebn komise neumonila hlasovat, vyjadovali rozhoen pmo pi volbch, na mst sepisovali stnost.

Krajsk soud zamtl vech 23 nvrh, kter se opakovanho hlasovn tkaly. Volebn ast byla v lednu pes 90 procent, oprvnnch voli bylo 115.

Jedin zstupkyn SPD v zastupitelstvu Zdeka Tepl novinm pouze ekla, e rozhodli volii a situaci vnm normln. Oban jsou podle Jiho Wasserbauera z opozinho hnut Rozvoj Moldavy a Novho Msta u del dobu rozdleni na dva tbory, kolem novho veden obce tak bude je spojit.

Sm navrhoval na starostu Davida Leitermanna (Spolu), kter vak nominaci odmtl. My jsme se vymezovali pi prvnm hlasovn proti tomu, e tady byli elov pihlaovni lid. Pi druhm hlasovn se nm ale nelbilo, e jsme neznali kl, jakm dolo ke krtn v seznamu voli, uvedl.

Read More

Post a Comment

Previous Post Next Post